سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 
ویراستار متون انگلیسی و عربى 
 
 
ویراستاری 
همکاری 
موسسه جهانی سبطین(ع) 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه ترجمه امام علی(ع) 
مترجم و ویراستار کتب 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور 
مترجم و ویراستار مجله 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار ‏امام خمینی(ره)‏ 
محقق و ویراستار 
 
 
ویراستار/ متون انگلیسی ‏و عربی 
تدریس 
دانشگاه بغداد 
مدرس 
 
 
زبان و ادبيات انگليسى 
تدریس 
دانشگاه ليبى 
مدرس 
 
 
زبان و ادبيات انگليسى 
تدریس 
مدرسه شهيد صدر 
مدرس 
1385/07/01 
1386/03/31 
----- 
تدریس 
دانشگاه بغداد 
مدرس 
 
 
زبان و ادبيات انگليسی 
تدریس 
دانشگاه ليبی 
مدرس 
 
 
زبان و ادبيات انگليسی 
تدریس 
مدرسه شهید صدر 
مدرس 
1385/07/01 
1386/03/31 
----